Muslimah

Surat Yasin Arab Lengkap Terjemah dan Latin

Surat yasin, merupakan surat yang sering dibaca oleh sebagian muslim di hari kamis malam jumat sekaligus dibaca untuk dijadikan wasilah doa untuk para orang tua yang telah meninggal agar diringankan siksa kuburnya. Allahu alam bis showwab. Semoga ini bisa membantu teman-teman membaca surat yasin dimana saja. Baca hingga ke bawah ya.

Surat Yasin Arab Lengkap 1-83

?????? ??????? ??????????? ???????????

1. ???? ?

  1. y? s?n

Ya Sin

2. ????????????? ????????????

2.wal-qur`?nil-?ak?m

Demi Al-Qur’an yang penuh hikmah,

3. ??????? ?????? ????????????????

3.innaka laminal-mursal?n

sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul,

4. ????? ??????? ??????????????

‘al? ?ir??im mustaq?m

(yang berada) di atas jalan yang lurus,

5. ?????????? ??????????? ????????????

tanz?lal-‘az?zir-ra??m

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang,

6. ?????????? ??????? ???? ???????? ???????????? ?????? ??????????

litun?ira qaumam m? un?ira ?b?`uhum fa hum g?fil?n

agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7. ?????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ??? ????????????l

aqad ?aqqal-qaulu ‘al? ak?arihim fa hum l? yu`min?n

Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

8. ?????? ????????? ????? ????????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ?????????????

inn? ja’aln? f? a’n?qihim agl?lan fa hiya ilal-a?q?ni fa hum muqma??n

Sungguh, Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

9. ??????????? ????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ???????????????? ?????? ??? ????????????

wa ja’aln? mim baini aid?him saddaw wa min khalfihim saddan fa agsyain?hum fa hum l? yub?ir?n

Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat (dinding) dan di belakang mereka juga sekat, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10. ?????????? ?????????? ???????????????? ???? ???? ???????????? ??? ????????????

wa saw?`un ‘alaihim a an?artahum am lam tun?ir-hum l? yu`min?n

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

11. ???????? ???????? ???? ???????? ????????? ???????? ??????????? ???????????? ??????????? ???????????? ????????? ????????

innam? tun?iru manittaba’a?-?ikra wa khasyiyar-ra?m?na bil-ga?b, fa basysyir-hu bimagfiratiw wa ajring kar?m

Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

12. ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????????? ??????? ?????? ???????????? ????? ??????? ?????????

inn? na?nu nu?yil-maut? wa naktubu m? qaddam? wa ???rahum, wa kulla syai`in a??ain?hu f? im?mim mub?n

Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh).

13. ????????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ???? ????????? ????????????????

wa?rib lahum ma?alan a?-??bal-qaryah, i? j?`ahal-mursal?n

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka;

14. ???? ??????????? ?????????? ????????? ???????????????? ???????????? ????????? ??????????? ?????? ?????????? ?????????????

i? arsaln? ilaihimu?naini fa ka??ab?hum? fa ‘azzazn? bi??li?in fa q?l? inn? ilaikum mursal?n

(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga (utusan itu) berkata, “Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.”

15. ???????? ??? ???????? ?????? ?????? ??????????? ????? ???????? ??????????? ???? ??????? ???? ???????? ?????? ????????????

q?l? m? antum ill? basyarum mi?lun? wa m? anzalar-ra?m?nu min syai`in in antum ill? tak?ib?n

Mereka (penduduk negeri) menjawab, “Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan (Allah) Yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apa pun; kamu hanyalah pendusta belaka.”

16. ???????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????

q?l? rabbun? ya’lamu inn? ilaikum lamursal?n

Mereka berkata, “Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan(-Nya) kepada kamu.

17. ????? ????????? ?????? ????????? ???????????

wa m? ‘alain? illal-bal?gul-mub?n

Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.”

18. ????????? ?????? ???????????? ??????? ??????? ????? ??????????? ????????????????? ?????????????????? ??????? ??????? ????????

q?l? inn? ta?ayyarn? bikum, la`il lam tantah? lanarjumannakum wa layamassannakum minn? ‘a??bun al?m

Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.”

19. ???????? ????????????? ?????????? ??????? ???????????? ???? ???????? ?????? ?????????????

q?l? ??`irukum ma’akum, a in ?ukkirtum, bal antum qaumum musrif?n

Mereka (utusan-utusan) itu berkata, “Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

20. ???????? ???? ??????? ????????????? ?????? ???????? ????? ???????? ?????????? ????????????????

wa j?`a min aq?al-mad?nati rajuluy yas’? q?la y? qaumittabi’ul-mursal?nDan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, “Wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu.

21. ??????????? ???? ???? ????????????? ??????? ??????? ??????????????

ittabi’? mal l? yas`alukum ajraw wa hum muhtad?n

Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

22. ????? ???? ??? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????

wa m? liya l? a’budulla?? fa?aran? wa ilaihi turja’?n

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah (Allah) yang telah menciptakanku dan hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.

??????????? ???? ????????? ???????? ???? ????????? ??????????? ??????? ???? ?????? ??????? ????????????? ???????? ?????? ?????????????

23. a attakhi?u min d?nih? ?lihatan iy yuridnir-ra?m?nu bi?urril l? tugni ‘ann? syaf?’atuhum syai`aw wa l? yungqi??n

Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya? Jika (Allah) Yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka (juga) tidak dapat menyelamatkanku.

24. ???????? ????? ??????? ?????? ?????????

inn? i?al laf? ?al?lim mub?n

Sesungguhnya jika aku (berbuat) begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.

25. ???????? ???????? ??????????? ??????????????

inn? ?mantu birabbikum fasma’?n

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)-ku.”

26. ?????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ?????????????

q?ladkhulil-jannah, q?la y? laita qaum? ya’lam?n

Dikatakan (kepadanya), “Masuklah ke surga.” Dia (laki-laki itu) berkata, “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,

27. ????? ?????? ???? ??????? ???????????? ???? ???????????????

bim? gafara l? rabb? wa ja’alan? minal-mukram?n

apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.”

28. ????? ??????????? ????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? ????? ??????????? ????? ?????? ????????????

wa m? anzaln? ‘al? qaumih? mim ba’dih? min jundim minas-sam?`i wa m? kunn? munzil?n

Dan setelah dia (meninggal), Kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan Kami tidak perlu menurunkannya.

29. ???? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????????

ing k?nat ill? ?ai?ataw w??idatan fa i?? hum kh?mid?n

Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja; maka seketika itu mereka mati.

30. ?????????? ????? ??????????? ??? ???????????? ????? ????????? ?????? ???????? ???? ????????????????

y? ?asratan ‘alal-‘ib?d, m? ya`t?him mir ras?lin ill? k?n? bih? yastahzi`?n

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

31. ?????? ??????? ???? ??????????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ??? ????????????

a lam yarau kam ahlakn? qablahum minal-qur?ni annahum ilaihim l? yarji’?n

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan. Orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tidak ada yang kembali kepada mereka.

32. ?????? ????? ??????? ???????? ?????????? ????????????

wa ing kullul lamm? jam?’ul ladain? mu??ar?n

Dan setiap (umat), semuanya akan dihadapkan kepada Kami.

33. ???????? ??????? ????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????? ?????? ???????? ????????????

wa ?yatul lahumul-ar?ul-maitatu a?yain?h? wa akhrajn? min-h? ?abban fa min-hu ya`kul?n

Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan.

34. ??????????? ??????? ??????? ????? ????????? ???????????? ????????????? ??????? ???? ????????????

wa ja’aln? f?h? jann?tim min nakh?liw wa a’n?biw wa fajjarn? f?h? minal-‘uy?n

Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

35. ????????????? ???? ????????? ????? ?????????? ???????????? ? ??????? ????????????

liya`kul? min ?amarih? wa m? ‘amilat-hu aid?him, a fa l? yasykur?n

agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

???????? ???????? ?????? ???????????? ???????? ?????? ????????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ??? ????????????

36. sub-??nalla?? khalaqal-azw?ja kullah? mimm? tumbitul-ar?u wa min anfusihim wa mimm? l? ya’lam?n

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

37. ???????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ???? ??????????????

wa ?yatul lahumul-lailu naslakhu min-hun-nah?ra fa i?? hum mu?lim?n

Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari (malam) itu, maka seketika itu mereka (berada dalam) kegelapan,

38. ??????????? ???????? ????????????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ????????????

wasy-syamsu tajr? limustaqarril lah?, ??lika taqd?rul-‘az?zil-‘al?m

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui.

39. ??????????? ??????????? ????????? ?????? ????? ??????????????? ???????????

wal-qamara qaddarn?hu man?zila ?att? ‘?da kal-‘urj?nil-qad?m

Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

?? ????????? ??????????? ????? ???? ???????? ????????? ????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ???? ?????? ?????????????

40. lasy-syamsu yambag? lah? an tudrikal-qamara wa lal-lailu s?biqun-nah?r, wa kullun f? falakiy yasba??n

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

41. ???????? ??????? ?????? ????????? ?????????????? ??? ????????? ??????????????

wa ?yatul lahum ann? ?amaln? ?urriyyatahum fil-fulkil-masy-??n

Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan,

42. ??????????? ?????? ????? ????????? ??? ????????????

wa khalaqn? lahum mim mi?lih? m? yarkab?n

dan Kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai.

43. ?????? ??????? ???????????? ????? ???????? ?????? ????????? ?????????????

wa in nasya` nugriq-hum fa l? ?ar?kha lahum wa l? hum yungqa??n

Dan jika Kami menghendaki, Kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak (pula) mereka diselamatkan,

44. ?????? ???????? ??????? ?????????? ????? ??????

ill? ra?matam minn? wa mat?’an il? ??n

melainkan (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

45. ??????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ???????????? ????? ?????????? ??????????? ????????????

wa i?? q?la lahumuttaq? m? baina aid?kum wa m? khalfakum la’allakum tur-?am?n

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu (di dunia) dan azab yang akan datang (akhirat) agar kamu mendapat rahmat.”

46. ????? ???????????? ????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????? ???????? ??????? ????????????

wa m? ta`t?him min ?yatim min ?y?ti rabbihim ill? k?n? ‘an-h? mu’ri??n

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda (kebesaran) Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

??????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???? ????? ???????? ??????? ??????????? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ?????????

47. wa i?? q?la lahum anfiq? mimm? razaqakumull?hu q?lalla??na kafar? lilla??na ?man? a nu?’imu mal lau yasy?`ull?hu a?’amah? in antum ill? f? ?al?lim mub?n

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu,” orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, “Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

48. ?????????????? ????? ????? ????????? ???? ???????? ??????????

wa yaq?l?na mat? h??al-wa’du ing kuntum ??diq?n

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata, “Kapan janji (hari berbangkit) itu (terjadi) jika kamu orang yang benar?”

49. ??? ???????????? ?????? ???????? ?????????? ???????????? ?????? ?????????????

m? yan?ur?na ill? ?ai?ataw w??idatan ta`khu?uhum wa hum yakhi??im?n

Mereka hanya menunggu satu teriakan, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50. ????? ???????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ????????????

fa l? yasta??’?na tau?iyataw wa l? il? ahlihim yarji’?n

Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya.

51. ???????? ??? ????????? ??????? ???? ????? ???????????? ????? ????????? ????????????

wa nufikha fi?-??ri fa i?? hum minal-ajd??i il? rabbihim yansil?n

Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya.

52. ???????? ??????????? ????? ????????? ???? ???????????? ?????? ??? ?????? ??????????? ???????? ???????????????

q?l? y? wailan? mam ba’a?an? mim marqadin? h??? m? wa’adar-ra?m?nu wa ?adaqal-mursal?n

Mereka berkata, “Celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Allah) Yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasul(-Nya).

53. ???? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ????????????

ing k?nat ill? ?ai?ataw w??idatan fa i?? hum jam?’ul ladain? mu??ar?n

Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada Kami (untuk dihisab).

54. ??????????? ??? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????????

fal-yauma l? tu?lamu nafsun syai`aw wa l? tujzauna ill? m? kuntum ta’mal?n

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55. ????? ???????? ?????????? ????????? ???? ?????? ??????????

?inna a?-??bal-jannatil-yauma f? syugulin f?kih?n

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

56. ???? ??????????????? ???? ?????? ????? ?????????????? ?????????????? ?

hum wa azw?juhum f? ?il?lin ‘alal-ar?`iki muttaki`?n

Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.

57. ?????? ??????? ????????? ????????? ???? ??????????? ?

lahum f?h? f?kihatuw wa lahum m? yadda’?n

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.

58. ??????? ??????? ????? ?????? ?????????

sal?mun qaulam mir rabbir ra??m

(Kepada mereka dikatakan), “Salam,” sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

Terjemah Surat Yasin 59-83

59. ???????????? ????????? ???????? ???????????????

wamt?zul-yauma ayyuhal-mujrim?n

Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir), “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa!

60. ?????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ???? ???? ?????????? ???????????? ??????? ?????? ??????? ?????????

a lam a’had ilaikum y? ban? ?dama al l? ta’budusy-syai??n, innah? lakum ‘aduwwum mub?nBukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu,

61. ?????? ????????????? ?????? ??????? ?????????????

wa ani’bud?n?, h??? ?ir??um mustaq?m

dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.”

62. ???????? ??????? ???????? ???????? ????????? ????????? ??????????? ????????????

wa laqad a?alla mingkum jibillang ka??r?, a fa lam tak?n? ta’qil?nDan sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

63. ?????? ????????? ???????? ???????? ????????????

h??ih? jahannamullat? kuntum t?’ad?nInilah (neraka) Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.

64. ??????????? ????????? ????? ???????? ????????????

i?lauhal-yauma bim? kuntum takfur?nMasuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya.

65. ?????????? ???????? ?????? ????????????? ?????????????? ???????????? ?????????? ???????????? ????? ???????? ????????????

al-yauma nakhtimu ‘al? afw?hihim wa tukallimun? aid?him wa tasy-hadu arjuluhum bim? k?n? yaksib?n

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

66. ?????? ???????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????? ???????? ????????????

walau nasy?`u la?amasn? ‘al? a’yunihim fastabaqu?-?ir??a fa ann? yub?ir?n

Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; sehingga mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

67. ?????? ???????? ?????????????? ????? ????????????? ????? ????????????? ???????? ?????? ????????????

walau nasy?`u lamasakhn?hum ‘al? mak?natihim famasta??’? mu?iyyaw wa l? yarji’?n

Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada; sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.

68. ?????? ???????????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ????????????

wa man nu’ammir-hu nunakkis-hu fil-khalq, a fa l? ya’qil?n

Dan barangsiapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya). Maka mengapa mereka tidak mengerti?

69. ????? ??????????? ????????? ????? ??????????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ??????????? ????????? ?

wa m? ‘allamn?husy-syi’ra wa m? yambag? lah, in huwa ill? ?ikruw wa qur`?num mub?n

Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas,

70. ??????????? ???? ????? ?????? ?????????? ????????? ????? ?????????????

liyun?ira mang k?na ?ayyaw wa ya?iqqal-qaulu ‘alal-k?fir?n

agar dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir.

71. ???????? ??????? ?????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ???????????

awa lam yarau ann? khalaqn? lahum mimm? ‘amilat aid?n? an’?man fa hum lah? m?lik?n

Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya?

72. ?????????????? ?????? ????????? ???????????? ????????? ????????????

wa ?allaln?h? lahum fa min-h? rak?buhum wa min-h? ya`kul?n

Dan Kami menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan.

73. ???????? ??????? ????????? ???????????? ??????? ????????????

wa lahum f?h? man?fi’u wa masy?rib, a fa l? yasykur?n

Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

74. ????????????? ???? ?????? ??????? ???????? ???????????? ???????????? ?

wattakha?? min d?nill?hi ?lihatal la’allahum yun?ar?n

Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

75. ??? ???????????????? ??????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????l

? yasta??’?na na?rahum wa hum lahum jundum mu??ar?n

Mereka (sesembahan) itu tidak dapat menolong mereka; padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga (sesembahan) itu.

76. ????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ??? ??????????? ????? ????????????

fa l? ya?zungka qauluhum, inn? na’lamu m? yusirr?na wa m? yu’lin?n

Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau (Muhammad) bersedih hati. Sungguh, Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77. ???????? ???? ???????????? ?????? ?????????? ???? ????????? ??????? ???? ???????? ?????????

a wa lam yaral-ins?nu ann? khalaqn?hu min nu?fatin fa i?? huwa kha??mum mub?n

Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata!

 

78. ???????? ????? ??????? ????????? ????????? ????? ???? ??????? ?????????? ?????? ????????

wa ?araba lan? ma?alaw wa nasiya khalqah, q?la may yu?yil-‘i??ma wa hiya ram?m

Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya; dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur luluh?”

79. ???? ??????????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ?

qul yu?y?halla?? ansya`ah? awwala marrah, wa huwa bikulli khalqin ‘al?m

Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,

8??0. ???????? ?????? ?????? ????? ????????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????????

alla?? ja’ala lakum minasy-syajaril-akh?ari n?ran fa i?? antum min-hu t?qid?n

yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”

?????????? ???????? ?????? ??????????? ??????????? ???????? ?????? ???? ????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ???????????

a wa laisalla?? khalaqas-sam?w?ti wal-ar?a biq?dirin ‘al? ay yakhluqa mi?lahum, bal? wa huwal-khall?qul-‘al?m

Dan bukankah (Allah) yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu (jasad mereka yang sudah hancur itu)? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

82. ???????? ????????? ????? ??????? ????????? ???? ????????? ???? ???? ??????????

innam? amruh? i?? ar?da syai`an ay yaq?la lah? kun fa yak?n

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.

83. ?????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ????????????

fa sub-??nalla?? biyadih? malak?tu kulli syai`iw wa ilaihi turja’?n

Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan.

Gambar Surah Yasin

surat yasin arab, surat yasin lengkap, surat yasin pdf, surat yasin tahlil, surat yasin lengkap terjemah, surat yasin latin
sumber foto : https://apkpure.com/

Kumpulan Hadist Sabar

Mungkin teman-teman juga membutuhkan artikel tentang surat yasin dan tahlil,surat yasin arab,surat yasin ayat 40,surat yasin latin,surat yasin lengkap,surat yasin ayat 82,surat yasin arab saja,surat yasin pdf,surat yasin ayat 62 berisi sifat allah,surat yasin ayat 40 beserta artinya,surat yasin ayat 1 sampai 83,surat yasin ayat 9, surat a yasin, do a surat yasin, surat yasin bahasa indonesia,surat yasin berapa ayat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button